چگونگی اثبات ترک منزل توسط زن

چگونگی اثبات ترک منزل توسط زن

چگونگی اثبات ترک منزل توسط زن

در این مقاله آشنا میشوید با: چگونگی اثبات ترک منزل توسط زن، پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن، ترک کردن خانه توسط زن، پیامدهای ترک منزل توسط زوجه چیست، مواردی که ترک منزل زن منعی ندارد، شکایت از همسر بابت ترک منزل. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن

زنان، ممکن است با دلایل موجه و یا غیر موجه، اقدام به ترک منزل همسر خود نمایند. چنانچه زن، بدون عذر موجه، اقدام به ترک خانه نماید، با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر و حکم فرار زن شوهردار که در قانون آمده است، روبه رو خواهد شد. حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر در قانون، شامل قطع نفقه زن و امکان ازدواج مجدد مرد، در صورت درخواست از دادگاه، می باشد.

بر اساس قانون مدنی، وقوع عقد نکاح میان زن و مرد، آن ها را به زوجیت یکدیگر در می آورد. همچنین، وقوع این عقد، حقوقی را برای آن ها و تکالیف مختلفی را بر عهده آنان، ایجاد می نماید. یکی از مهم ترین این تکالیف که در قانون مدنی، به آن توجه ویژه شده است، تکلیف زن، به زندگی زیر یک سقف با مرد است.

گاهی، بنا به دلایل مختلف، زنان، اقدام به ترک کردن منزل همسر خود می نمایند و به همین دلیل، امکان ایفای وظایف زناشویی از بین خواهد رفت.

ترک منزل توسط زن، در صورتی که با عذر موجهی نظیر اعتیاد مرد، بد دهنی مرد، نداشتن امنیت جانی زن و مواردی نظیر این ها نباشد، زن را با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر که در قانون آمده، مواجه خواهد کرد.

چگونگی اثبات ترک منزل توسط زن

ترک کردن خانه توسط زن

بر اساس قانون مدنی، زن مکلف است تا در مقابل شوهر، از وی تمکین نماید. البته، به علت ارتباط تمکین با نفقه، در قبال تمکین از شوهر، زن، استحقاق دریافت نفقه را داشته و بنابراین، پرداخت نفقه، از تکالیف مرد است.

تمکین، به دو صورت عام و خاص، می باشد. تمکین عام از شوهر، به معنای آن است که زن، باید در امور کلی زندگی خانوادگی، از شوهر خود، تبعیت نموده و تمکین خاص نیز، ناظر بر روابط زناشویی میان زوجین است.

با تعریف ارائه شده از تمکین عام و خاص، یکی از مهم ترین مصادیق تمکین زن از شوهر را می توان تحت عنوان لزوم سکونت زن، در محل اقامت زوج دانست. بر این اساس، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است، سکونت کند و بدون اجازه و رضایت وی، یا بدون عذر موجه، اقدام به ترک منزل، ننماید. درغیر این صورت با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر و حکم فرار زن شوهردار​ در قانون، مواجه خواهد شد. شما می توانید با وکیل خانواده مشاوره حقوقی داشته باشید.

اما در مواردی زنان، اقدام به ترک منزل همسر خود می نمایند. در مواردی که زن، بدون توجه به وظیفه قانونی خود و بدون این که یکی از موارد موجه عدم تمکین زن وجود داشته باشد، اقدام به ترک منزل و سکونت در محلی غیر از محل اقامت شوهرش کند، می توان از ترک منزل توسط زن سخن گفت.

در قانون، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر، بیان شده است. حکم فرار زن شوهردار، شامل مواردی نظیر عدم تعلق نفقه به او می باشد.

ترک منزل، در صورت داشتن عذر موجه و اثبات آن، مسقط  حق نفقه زن نمی باشد و در صورت وجود عذر موجه برای ترک منزل، زن می تواند با ارایه دادخواست تقاضای مسکن علی حده و با رای دادگاه، مرد را ملزم به تهیه مسکن جداگانه، برای خود نماید و همچنان از او، نفقه دریافت کند.

پیامدهای ترک منزل توسط زوجه چیست

در قسمت قبل، اشاره شد، ترک منزل توسط زن، پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت. حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر یا حکم فرار زن شوهردار، در قانون مدنی مشخص شده است. در این قسمت، قصد داریم، با عنایت به قوانین مختلف، از جمله قانون مدنی، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر را، جز در مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است، مورد تحلیل قرار بدهیم. عواقب ترک منزل توسط زن، به شرح زیر است:

  • اولین و مهم ترین عواقب ترک خانه توسط زن، آن است که به سبب اتفاق افتادن عدم تمکین از سوی زن، حق مطالبه نفقه، توسط زن از بین می رود و مرد، دیگر الزامی بابت پرداخت نفقه به زوجه، نخواهد داشت. البته، این در صورتی است که ترک خانه از سوی زوجه، توسط زوج به اثبات برسد. ارسال اظهارنامه عدم تمکین، برای ارایه به دادگاه در مراحل بعد، در این خصوص، کمک کننده خواهد بود.
  • دومین پیامد و عواقبی که ترک کردن منزل توسط زن، برای او به همراه می آورد، عدم اجرای شرط تنصیف اموال در هنگامی است که مرد، اقدام به طلاق می کند. چنانچه ترک منزل توسط زن، به اثبات رسیده باشد و حکم نشوز زن، صادر شده باشد، در هنگام طلاق، مرد دیگر ملزم به اجرای شرط تنصیف اموال که در عقد نامه آمده است، نخواهد بود.
  • سومین پیامد از پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن، در خصوص امکان ازدواج مجدد مرد می باشد. به این معنا که اگر ترک خانه توسط زوجه که مصداق بارزی از عدم تمکین محسوب می شود، در دادگاه به اثبات برسد، مرد می تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از تجرد، در دادگاه، دادخواست اجازه ازدواج مجدد ارایه نماید. در این صورت، دادگاه ممکن است که اجازه ازدواج مجدد بدهد و با این حکم، مرد می تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند.

نکته مهم و قابل توجه، این است که ترک منزل توسط زن، حکم جزایی، به همراه نخواهد داشت. به این معنا که ترک منزل توسط زن، جرم نمی باشد و زن را نمی توان به جرم ترک نمودن منزل، تحت تعقیب کیفری قرار داد. باید توجه داشت، هیچ زنی را نمی توان به زور و حتی با رای دادگاه، به اجبار، ملزم به تمکین نمود.

لذا، اگرچه در قانون، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر، بیان شده است و ترک منزل توسط زن، آثار حقوقی همچون نشوز زوجه و به تبع آن، محرومیت از دریافت نفقه را به وجود می آورد و به مرد اجازه ازدواج مجدد می دهد، اما مرد، نمی تواند زن را به جرم ترک کردن منزل، مجازات کند یا او را به زور، به زندگی مشترک بازگرداند.

مواردی که ترک منزل زن منعی ندارد

بر اساس قانون مواردی وجود دارد که زن می توان به هیچ اجازه ای اقدام به ترک منزل (ترک موقت یا دائمی) کند که این موارد عبارت است از:

  • ضرر جانی یا مالی به او می رسد.
  • مرد قادر به پرداخت هزینه های زندگی نبود و زن مشغول به کار شود.
  • در هنگام جاری شدن عقد نکاح، قید شده باشد خروج به هر دلیل نیازی به اجازه ندارد.
  • قبل از ازدواج، زن کارمند بوده است و بعد از ازدواج بخواهد به کار خود ادامه بدهد.
  • برای انجام امور درمانی نیاز به خروج از منزل داشته باشد.
  • کسب علم، انجام وظایف دینی و ملاقات با پدر و مادر.

شکایت از همسر بابت ترک منزل

شکایت از همسر بابت ترک منزل شاید اولین اقدامی که آقایان پس از ترک منزل زن انجام دهند شکایت است اما ما توصیه می‌کنیم بهتر است به صورت مسالمت آمیز با او صحبت کنید و از او درخواست بازگشت به خانه کنید.

در صورتی که زن نپذیرفت مرد می‌تواند نسبت به ثبت دادخواست الزام به تمکین را از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اقدام کند در این صورت دادگاه پس از بررسی دادخواست شما یک وقت را برای حضور طرفین در دادگاه تعیین می‌کند چنانچه زن دلیل محکمه پسندی برای ترک از خانه نداشته باشد دادگاه حکم تمکین را صادر می‌کند.

حال زوجه باید این حکم را اجرا کند و به منزل مرد برود چنانچه زوجه از رفتن به منزل زوج خودداری داری کند دادگاه حکم نشوز را صادر می‌کند که در این صورت مرد می‌تواند از پرداخت نفقه در زمان نشوز خودداری کند. شما می توانید با وکیل خانواده مشاوره حقوقی داشته باشید.

البته لازم است که بگوییم صرفا با درخواست دادن نمی توانید حکم تمکین را بگیرید و اگر زن در دادگاه اثبات نماید که دلیل قابل قبولی برای عدم تمکین دارد یا شرایط برای تمکین فراهم نبوده است دادگاه درخواست شما را رد خواهد کرد پس بهتر است مرد همه جوانب را بررسی نماید سپس اقدام به درخواست الزام به تمکین کند همچنین رای دادگاه در خصوص الزام به تمکین طرف بیست روز در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی بود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *