استرداد اموال سرقت شده

استرداد اموال سرقت شده

استرداد اموال سرقت شده

در این مقاله آشنا میشوید با: استرداد اموال سرقت شده، نحوه استرداد و صدور قرار منع تعقیب، تکلیف مراجع قضایی در رد مال مسروقه، خسارت به مال مسروقه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

نحوه استرداد اموال سرقت شده

بر طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی قانونگذار مجرم را ملزم به بازگردان مالی که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده است می کند و اگر مالی که سارق دزدیده است موجود نباشد باید مثل مالی که دزدیده است را بازگرداند و اگر مثل آن مال پیدا نشد قیمت آن را به صاحب مال بازگرداندن و همچنین باید خساراتی که به وجود آورده را نیز جبران کند.

استرداد مال در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب

اگر مقام قضایی در دادسرا قرار منع یا موقوفی تعقیب را به یکی از دلایل صادر نماید باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده است یا از جرم سرقت به دست آورده و یا حین ارتکاب از آن استفده کرده است تعیین کند.

لازم به ذکر است که مقام قضایی دستور ضبط یا مسترد کردن و یا معدوم کردن ان را می دهد.

همچنین اگر ذینفع یا مال باخته از مقام قضایی تقاضای رد مال را در حین رسیدگی به پرونده بخواهد دادستان با وجود شرایط زیر دستور را صادر می نماید:

 • وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال دربازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
 • اشیا و اموال سرقت شده، بلامعارض باشد.
 • جز اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

استرداد اموال سرقت شده چگونه است؟

هنگامی که یک نفر اموال دیگری را بدون اجازه بردارد و یا برباید مرتکب عمل دزدی یا سرقت شده است. این عمل در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم شناخته و جرم انگاری شده است. و مرتکب به این جرم مطابق با همین قانون مجازات می‌شود.

استرداد اموال سرقت شده

اما علاوه بر مجازات، سارق موظف می‌شود مالی که سرقت نموده را نیز به صاحب مال بازگرداند. به این کار، استرداد اموال سرقت شده گفته می‌شود.

برای مشاوره حقوقی سرقت، می توانید با وکیل سرقت در تماس باشید.

قربانی سرقت یا فرد مالباخته باید با مراجعه به مرجع قضایی صالح سرقت و جرم انجام شده را پیگیری نموده و شکایت خود را مطرح نماید. شاکی می‌توانند برای پیگیری جرم سرقت و مجازات سارق با ارائه شکواییه رد مال مسروقه، شکایت خود را مطرح کند. دادگاه نیز با بررسی دادخواست استرداد اموال سرقت شده و دستگیری سارق حکم مقتضی را صادر می‌نماید.

ماده 214 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در متن ماده 214 خود بیان داشته است: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

تکلیف مراجع قضائی در رد مال مسروقه

به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آنها می پردازیم.

1- عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.

2- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا سایر آزمایشات جنائی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مال باخته برگردانده نخواهد شد.

3- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.

شرایط استرداد اموال مسروقه

 1. باید عین مال دزدیده شده پیدا شود. به طور مثال اگر مال مسروقه پانصد متر متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به لباس شده ‌باشد، قابلیت استرداد و برگرداندن ندارد زیرا دیگر عین مال مسروقه وجود ندارد.
 2. وجود مال مسروقه در دادگاه برای کشف حقیقت ضروری نباشد، برای مثال اگر بازپرس برای انجام انگشت‌ نگاری یا سایر آزمایش‌ های جنایی تشخیص دهد که مال مسروقه باید تا کارشناسی کامل به صاحبش بازگردانده نشود، مال به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
 3. مال مذکور معارضی نداشته باشد، به طور مثال اگر مال مسروقه یک تابلوی نفیس باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی مالکیت آن باشد، دادگاه نمی‌ تواند آن مال را به شاکی برگرداند.

نمونه درخواست استرداد اموال سرقت شده

بازپرس محترم شعبه…. دادسرای عمومی انقلاب شهرستان….

با سلام. احتراما اینجانب…… فرزند……….. شاکی پرونده کلاسه….. که اموال زیر از من به سرقت رفته و حالیه در اداره آگاهی…… توقیف می باشد تقاضای استرداد آن را دارم.

اموال : 1- ……………………… 2- ………………………… 3- …………………………….

تاریخ …………..

امضاء

خسارت به مال مسروقه

 • در صورتی که سارق خسارتی به اموال دزدی وارد ‌کند، مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت را به همان دادگاه رسیدگی‌ کننده پرونده ارائه و نکات زیر را در دادخواست خود ذکر کند.
  دلایل و مدارک مالکیت خود بر مال مسروقه را پیوست دادخواست کند.
 •  اگر مال مسروقه اتومبیل باشد، خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
 •  هزینه دادرسی را بپردازد، البته کلیه هزینه‌ ها قابل دریافت از سارق است.

استرداد اموال سرقت شده

شایان ذکر است در برخی موارد اموال مسروقه به دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و مبلغ آن تا تعیین تکلیف نهایی، در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

این اموال عبارتند از:

 • اموالی که نگهداری از آنها باعث هزینه نامتناسب برای دولت می‌ شود.
 • نگهداری از آنها موجب خرابی شده یا از بین می رود.
 • حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد.
 • جزء اموالی باشد که به سرعت فاسد مى‌ شوند.

اگر مال تلف شود خسارت با کیست؟

با توجه به این که ید سارق و خریدار، ضمانی است.  ماده 315 قانون مدنی که می‌گوید: غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.

متصرف مال مسروق، ضامن تلف یا منقصت آن خواهد بود هرچند تلف یا نقصان مستند به فعل او نباشد یا مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. بنابراین در هرصورت متصرف، ضامن است.

برای شکایت سرقت، می توانید با وکیل کیفری سرقت در تماس باشید.

از ویژگی‌های ضمان ید این است که لزومی ندارد تلف مال مستند به فعل غاصب باشد همین اندازه که مالی در تصرف عدوانی دیگری قرار گیرد، قانون‌گذار ضمان عینی و منافع آن را به عهده غاصب می‌نهد و این ضمان، تا لحظه برگرداندن عین، باقی می‌ماند. بنابراین در فرض سئوال، مسئولیت سارق یا خریداران تا رد مثل یا قیمت در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقص باقی است.

آیا خریدار مال مسروقه مجرم است؟

در ماده 662 قانون مجازات اسلامی نهفته است. این ماده مقرر می‌دارد: بنابراین خریدار مال مسروقه در دو فرض مجرم شناخته می‌شود. فرض اول این که علم و اطلاع از مسروقه بودن مال مورد معامله داشته باشد.

به‌ عبارتی، علم و اطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و جهل موضوعی رافع تکلیف است. فرض دوم این که قراین اطمینان‌ آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از قراین اطمینان‌ آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند.

به‌ عنوان مثال، فرد معتادی که یک دستگاه لب تاب را به قیمت نازل می‌فروشد. با این توصیف خریدار یا باید علم به وضعیت مال داشته باشد یا ظن. اما شک به مسروقه بودن مال موجب مسئولیت نمی‌شود.

جهت مشاوره حقوقی تصویری با وکیل آنلاین روی لینک مربوطه کلیک کنید.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکیل آنلاین یا وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه مشاوره با وکیل کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به وکیل انلاین، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند. مشاوره حقوقی آنلاین بهترین روش جهت مشاوره با وکیل پایه یک است.

طراحی سایت موسسه حقوقی دادپویان به گونه ای است که در سریعترین زمان ممکن و به راحتی بتوانید از مشاوره حقوقی با وکیل استفاده کنید.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل ملکی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی ملکی گذاشته اند. پنج وکیل اداره کار دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی اداره کار است و به همین منوال دعاوی دیگر.

در صورت تمایل میتوانید پادکست جنایی دادپویان را هم دنبال کنید. این پادکست روایت پرونده های جنایی ایرانی است که به موسسه حقوقی دادپویان ارجاع شده است.

بهترین موسسه حقوقی در تهران و ایران، مشاوره با وکیل های مجرب و با تجربه، بهترین وکیل پایه یک در تهران و شهرستان، مجرب ترین وکیل خاورمیانه، باهوش ترین وکیل پایه یک دادگستری، آدرس دفتر وکالت در تهران، مشاوره با وکیل پایه یک تهران و شهرستان، وکیل مجرب، بهترین وکیل آنلاین در تمام نقاط ایران، شماره وکیل با تجربه در تمام منطقه های تهران، شماره وکیل پایه یک دادگستری شهرری و شمیرانات، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل، عریضه نویسی آنلاین با با تجربه ترین وکلای ایران، وکیل دادگستری خوب، مشاوره با وکیل دادگستری تهران، وکیل تهران فوری، مشاوره حقوقی فوری و ارزان، فوری ترین و ارزان ترین تنظیم دادخواست، مشاوره حقوقی با وکیل، مشاوره حقوقی تصویری، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی شبانه روزی، مشاوره حقوقی فوری، پادکست ایرانی، پادکست فارسی، پادکست واقعی، پادکست رایگان، پادکست جدید، پادکست کیفری، پادکست حقوقی، خفاش شب، فرید بغلانی، فیلم اعدام محمد بیجه در پاکدشت، عکس خفاش شب، لحظه اعدام محمد بیجه، پادکست های جنایی، پادکست جنایی رایگان، پادکست جنایی جدید را با دادپویان دنبال کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *