رای مورد اعتراض نقض شد یعنی چه

رای مورد اعتراض نقض شد یعنی چه

رای مورد اعتراض نقض شد یا تائید شد یعنی چه؟

در این مقاله آشنا میشوید با: رای مورد اعتراض نقض شد یا تائید شد یعنی چه؟، رای به چه معناست؟، تعریف حکم، قرار چیست؟، معنای رای مورد اعتراض، معنی رای مورد اعتراض تایید شد، معنای رای مورد اعتراض ابرام شد، نقض رای در دیوان عالی کشور، موارد نقض در دیوان عالی کشور، اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض رای، تفاوت تایید و ابرام، نقض قرار یعنی چه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

رای به چه معناست؟

رای، تصمیم قضایی است که در آن سرنوشت دعوی طرح شده توسط دادگاه مشخص می گردد. رای اعم از حکم و قرار است.

تعریف حکم چیست؟

اگر رای صادره در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزئاً یا کلا باشد، آن را حکم می گویند.

انواع احکام دادگاه ها:

  • حکم اعلامی و حکم تاسیسی.
  • حکم حضوری و حکم غیابی.
  • حکم نهایی و غیر نهایی.
  • حکم قطعی و غیر قطعی.

معیار تشخیص حکم:

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۹۹، آراء صادر شده از دادگاه ها را به دو نوع حکم و قرار تقسیم می کند.

بر اساس این ماده  چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. در واقع این ماده معیارهای تشخیص حکم را بیان کرده است.

رای مورد اعتراض نقض شد یعنی چه

قرار چیست؟

تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی تصمیم گیری نشود را قرار می گویند.

قرار در لغت به معنای ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید است.

در اصطلاح حقوقی قرار عبارت‌ است از تصمیم قضایی، که از سوی مقام قضایی در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود، این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص، یا در مورد اشیاء و اموال آنان باشد.

قرارها مانند احکام، رای شمرده شده و قسمت عمده تصمیمات دادگاه ها را تشکیل می دهند.

در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم و قرار گفته است:

چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود.

رای مورد اعتراض نقض شد یعنی چه و به چه معناست؟

بدین معنی می باشد که هر قرار یا رایی که قبلا صادر شده است، نقض یا رد شده است و دیگر اعتباری نخواهد داشت.

اقدامات پس از نقض

ماده 401) پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌ الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

1- در صورت نقض رای توسط دیوان عالی کشور از آن‌ جا که رسیدگی ماهوی در شأنیت دیوان نیست. لذا پرونده جهت صدور رای مقتضی به مرجع صالح ارسال می‌گردد.

2- در صورتی که دیوان عالی کشور رای را به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض و به دادگاه صالح ارجاع نماید، دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی است مگر این که در ارسال پرونده به مرجع صالح اشتباه شده و یا قانون متعاقبا مراجع دیگری را جهت رسیدگی تعیین نموده باشد.

ماده 402) در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

1- منظور از رای در این ماده حکم می‌باشد زیرا قرار هیچ‌ گاه به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌گردد.

ماده 403) اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید. هم‌ چنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.

تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

1- مطابق این ماده اگر رای فرجام خواسته متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نمی‌کند، دیوان عالی کشور حق نقض آن را ندارد.

ماده 404) رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌ خواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

1- حکم مقرر در این ماده، حکم کلی و عام می‌باشد و در کلیه مراحل شکایت از آراء مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 405) دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این که بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنان‌چه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

1- در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌نماید حتی اگر قرار مذکور در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد.

رای مورد اعتراض نقض شد یعنی چه

ماده 406) در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌ الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رای می‌نماید والاّ با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشای رای خواهد نمود.

1- رسیدگی دادگاه مرجوع الیه منحصرا نسبت به قسمتی از ادعا باید انجام شود که رای مربوط به آن نقض گردیده است. بنابراین حق رسیدگی به قسمت ابرام شده را در هیچ صورتی ندارد.

ماده 407) هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنان‌ چه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.

1- مطابق ماده 376 ق.آ.د.م چنان چه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد رای مؤخر بی اعتبار بوده و هم‌ چنین رای اول نیز در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

ماده 408) در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنان‌چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌ الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.

1- حکم مقرر در این ماده در خصوص صدور رای اصراری می‌باشد.

2- هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مرکب است از کلیه رؤسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری.

3- رای هیات عمومی اصراری برای سایر شعب لازم الاتباع نمی‌باشد.

ماده 409) برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

1- در حقیقت برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، ارائه حکم دیوان عالی کشور کافی است و تقدیم دادخواست جدید لازم نمی‌باشد.

ماده 410) در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

اگر فرجام‌خواهی توسط وکیل صورت گرفته باشد در رای دیوان عالی کشور نام، مشخصات و محل اقامت وکیل نیز باید قید گردد.

رای مورد اعتراض تایید شد یعنی چه؟

در مجموع مباحث حقوقی و استفاده از کلام و ادبیات حقوقی اگر دانش پایه حقوق را نداشته باشید شاید در مورد رای و واژه هایی که در رای می آید دچار سردر گمی شوید و ندانید که معنی آن چه می باشد.

و یکی از این موارد که برای خیلی از افراد پیش می آید از این قرار می باشد: رای مورد اعتراض تایید شد و شخص واقعا نمیداند که آیا اعتراض طرف مقابل تایید شد یا رای کی به نفع خودش می باشد و حال معنی آن یعنی دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را قبول و تایید کرده است.

تفاوت تایید و ابرام

واژه های حقوقی معانی مختلفی دارد که اگر اشخاص آشناییتی با این ادبیات و واژه ها نداشته باشند دچار سردرگمی می شوند لذا در اینجا معنی چند واژه و خصوصا تایید و ابرام را توضیح می دهیم.

تائید: تائید رای در دادگاه تجدید نظر است.

 ابرام: تائید رای در دیوان عالی کشور است.

نقض: نقض رای در دیوان عالی کشور است.

 فسخ: نقض رای در دادگاه تجدید نظر است.

نقض قرار یعنی چه؟

نقض قرار: در صورتی که رای فرجام خواسته، به صورت قرار بوده و نقض شود، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده  قرار ارجاع می شود. منظور از قرار در اینجا، قرارهای قاطع دعوا، مانند قرار ابطال دادخواست و قرار رد دادخواست می باشد.

قرار نقض شده، ممکن است از همان ابتدا از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای رسیدگی به ماهیت دعوای تجدیدنظر، به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود.

اما چنانچه، قرار نقض شده، از دادگاه نخستین صادر شده باشد، اعم از این که مستقیما، مورد فرجام خواهی قرار گرفته و یا در دادگاه تجدید نظر، استوار شده باشد و رای این دادگاه در دیوان نقض شده باشد، پرونده برای رسیدگی، از جهت ماهیت آن، باید به دادگاه نخستین ارجاع شود.

نقض قرار به علت نقص تحقیقات: در صورتی که قرا، علت نقص تحقیقات نقض شده باشد، رسیدگی دوباره به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود. در این صورت، دیوان عالی کشو، مکلف است نواقص تحقیقات را به صورت یک جا و مشروح بنویسد و دادگاه، نیز تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده و با در نظر گرفتن آنها، اقدام به صدور رای شایسته نماید.

نقض رای به علت مغایرت با رای دیگر: در صورتی که آرای مغایری صادر شده باشد، رای موخر، بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع، بی اعتباری آن اعلام می گردد. رای نخست، نیز در صورت وجود هر یک از موارد نقض، نقض می شود.

نقض رای به سایر جهات: در صورتی که رای، فرجام خواسته، به عللی غیر از موارد مزبور نقض گردد، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه صادر کننده رای نقض شده، فرستاده شده و اگر دادگاه، بیش از یک شعبه نداشت، به نزدیک ترین دادگاه حوزه دیگر، ارجاع داده می شود.

رای مورد اعتراض ابرام شد یعنی چه؟

و یکی دیگر از اصطلاحات و کلماتی کلیدی در رای ها که افراد دچار سرگردانی می شوند به این مضموم می باشد: رای مورد اعتراض ابرام شد و اما معنی آن یعنی (رای قبلی تایید شده است به رای قبلی مراجعه نمایید.) می باشد.

نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه؟

آرای بعد از صدور در دیوان عالی کشور مورد فرجام خواهی قرار می گیرند اگر در آرای صادره یکی از موارد نقض رای مندرج در قانون وجود داشته باشد رای صادر شده نقض می گردد که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

موارد نقض رای در دیوان عالی کشور کدامند؟

خلاف شرع بودن رای و عدم صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی و مواردی از این قبیل از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور می باشند که تمامی این موارد در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده اند.

اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض رای چیست؟

ارجاع پرونده به دادگاه صالح برای رسیدگی از اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض رای می باشد که تمامی این موارد در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *