بخشش مهریه در خارج از کشور

بخشش مهریه در خارج از کشور

بخشش مهریه در خارج از کشور

در این مقاله آشنا میشوید با: بخشش مهریه در خارج از کشور، مراحل بخشیدن مهریه، مراحل بخشش مهریه توسط زن به مرد به صورت رسمی، روش‌ های بخشیدن مهریه، رجوع پس از بخشیدن مهریه، طرق بخشش مهریه، مطالبه مهریه از زوج خارج از کشور، وکیل دریافت مهریه از خارج از کشور ایران، بخشش مهریه در خارج از کشور، پشیمانی از بخشیدن مهریه، متن بخشیدن مهریه در قبال حق طلاق، متن بخشش مهریه به صورت دست نوشته و سند عادی، نمونه متن بخشش مهریه به صورت دست نوشته یا سند عادی، نمونه متن بخشش مهریه به صورت دست نوشته یا سند عادی، نمونه متن بخشش مهریه بدون بازگشت، نمونه متن بخشش مهریه از طریق ابراء، نمونه متن بخشش مهریه مشروط، شرایط بخشیدن مهریه بدون اجازه پدر، مدارک لازم برای بخشیدن مهریه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

مراحل بخشیدن مهریه

گفته شد که مهریه حق زن است و می تواند آن را به شوهرش ببخشد، بخشش مهریه توسط زن به مرد با صور مختلفی امکان دارد اتفاق بی افتد. مثلا بخشش مهریه در خانه و در برگه عادی همراه با امضا و اثر انگشت که زن مهریه اش را به وسیله آن به شوهرش می بخشد یا با حضور در دفتر اسناد رسمی که زن به صورت رسمی اقدام به بخشیدن مهریه به شوهرش می کند.

اما اگر زن واقعا مایل به بخشش مهریه به شوهرش باشد باید برای انجام این عمل حقوقی به صورت رسمی و از طریق امضای متن بخشش مهریه، اقدام کند تا هم مورد قبول دادگاه واقع شود هم این که مشکلی در آینده برای اثبات بخشیدن مهریه توسط زن به مرد برای مرد یا وراث او به وجود نیاید.

بخشش مهریه در خارج از کشور

مراحل بخشش مهریه توسط زن به مرد به صورت رسمی

 • زن با همراه داشتن شناسنامه و عقد نامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.
 • اگر زن در قبال بخشیدن مهریه از شوهر قرار است مالی دریافت کند یا حق طلاق را دریافت کند لازم است که مرد هم با در دست داشتن شناسنامه همراه زن به دفتر خانه برود.
 • زن در دفتر خانه اقدام به اقرار به بخشش مهریه کند که اقرارنامه ثبتی نامیده می شود این اقرار زن به صورت سند رسمی و قانونی در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسد.
 • بعد از ثبت اقرار نامه در دفتر اسناد رسمی با عنوان بخشیدن مهریه توسط زن، این عمل زن با نامه ای از طرف دفتر خانه به دفتر ازدواجی که قبلا در آن جا صیغه نکاح خوانده شده است فرستاده می شود تا در قسمت ملاحضات ازدواج قید شود.
 • اگر زن به صورت رسمی مهریه را به شوهرش ببخشد و تمامی این مراحل طی شود دیگر به هیچ عنوان نمی تواند به مهریه رجوع کند یعنی هیچ راه بازگشتی تحت عنوان اکراه و اجبار به بخشش توسط مرد به بخشیدن مهریه برای او وجود نخواهد داشت.

روش‌ های بخشیدن مهریه

برای بخشیدن مهریه بدون شاهد روش‌ های مختلفی وجود دارد. خانم می‌تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و متن‌های مختلفی را برای این وکالت نامه امضا کند. اگر برای بخشیدن مهریه از کلمه بذل یا هبه استفاده شود، رجوع از بخشش مهریه امکان پذیر است.

یعنی خانم می‌تواند حتی بعد از امضا کردن این وکالت نامه برای دریافت مهریه خود اقدام کند. در صورت این که در سند بخشش مهریه از جمله بری از ذمه همسر یا ابرای استفاده شود دیگر تحت هیچ شرایطی امکان دریافت مطالبه وجود ندارد.

رجوع پس از بخشیدن مهریه

یکی از مشکلات شایع در بعضی خانواده ها، بر سر میزان مهریه یعنی کاهش مهریه است و اینکه کاهش مهریه در چه قالب حقوقی باشد که در جامعه حقوقی کشور ما، مورد بحث بوده است که از میان تاسیسات حقوقی مطرح برای بخشش مهریه می توان ابراء ذمه زوج، اقرار به وصول مهریه، هبه و بذل می توان اشاره نمود که انتخاب هر یک از آنها آثار و تبعات حقوقی خاص را دارد. شما می توانید با وکیل مهریه مشاوره حقوقی داشته باشید.

از نظر قانون مدنی برای میزان مهریه حداقل و حداکثری تعیین نشده است و برای کاهش یا افزایش آن محدودیتی وجود ندارد و همچنین اگر حین نکاح دائم مهریه تعیین نشده باشد عدم ذکر مهریه، خللی به عقد نکاح وارد نمی کند. بنابراین با توجه به ماده 10 قانون مدنی و ماده 1080 قانون مدنی تعیین میزان مهریه به هر میزان صحیح است.

از میان عقودی که برای تنظیم اسناد مربوط به بخشش مهریه مورد استفاده قرار می گیرد می توان به:

1 – اقرار به وصول مهریه 2 – ابراء ذمه زوج 3 – هبه 4 – بذل مهریه اشاره کرد.

طرق بخشش مهریه

1 – اقرار به وصول مهریه

اقرار به وصول مهریه شایعترین نوع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی برای بخشش مهریه یا کاهش مهریه است در این خصوص زوجه در دفتر خانه اقرار می نماید که تمام یا بخشی از مهریه خود را در سند ازدواج دریافت کرده است هر چند در ماده 1277 قانون مدنی به غیر مسموع بودن انکار بعد از اقرار تصریح گردیده است.

اما مطابق تبصره ماده 70 قانون ثبت اگر کسی به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.

و چنانچه ثابت شود که اقرار زن اشتباه یا فاسد بوده است اقرار او دارای اعتبار نخواهد بود. بنابراین با اثبات این موارد رجوع پس از بخش مهریه امکان پذیر است و زن با مراجعه به مراجع قضائی می تواند، عدم وصول مهریه را اثبات نماید بر خلاف ابراء که اثبات آن از نظر موضوعی منتفی است.

2 – ابراء ذمه زوج

ابراء در لغت به معنای بهبود و تندرست گردانیدن و در حقوق ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است و با قصد و رضای یکجانبه صورت می گیرد خواه در برابر عوض باشد خواه نباشد. مطابق ماده 289 قانون مدنی ابراء، عبارتست از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند.

در ابراء مهریه زن باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و درخواست تنظیم سند مبنی بر ابراء ذمه زوج را درخواست کند. شما می توانید با وکیل مهریه مشاوره حقوقی داشته باشید.

مانند این که زوجه اقرار کند که مهریه ام را ابراء میکنم و زوج از مهریه بری الذمه می باشد. و متعاقب اقرار زوجه سر دفتر اقدام به تنظیم سند ابراء مهریه می نماید. در ابراء مهریه زوجه نمی تواند به مهریه رجوع نماید و حق رجوع پس از بخشش مهریه امکان پذیر نیست.

3 – هبه مهریه

هبه در لغت یعنی تملیک مجانی اموال است هر بخششی را می توان هبه نامید. مطابق ماده 795 قانون مدنی عقد هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگر تملیک می کند. بدین ترتیب ممکن است زوجه در مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت بخش مهریه، کلمه هبه را به کار می گیرد.

در این مورد همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه از بین نمی رود چرا که زوجه می تواند تحت شرایطی از هبه مذکور رجوع، و مهریه خود را درخواست نماید، مگر این که طرفین عقد هبه، در ضمن عقد خارج لازمی عدم رجوع هبه شرط شده باشد در این صورت هبه غیر قابل رجوع خواهد بود.

البته در مورد هبه اختلاف نظر و آراء متناقض دیده می شود. عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه واهب می تواند به آنچه بخشیده رجوع کند و امکان رجوع پس از بخشش مهریه را قبول دارند و بعضی دیگر با استناد به ماده 806 قانون مدنی هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد امکان رجوع پس از بخشش مهریه را نپذیرفته اند.

در مورد هبه معوض اگر بخشش مهریه در مقابل مالی یا انجام عملی باشد رجوع امکان پذیر می باشد و زن همیشه می تواند به ما بذل رجوع کند.

اگر نوع هبه معوض نباشد رجوع از هبه امکان پذیر نیست (اختلاف نظر دیده شده است).

4 – بذل مهریه

بذل در لغت به معنای عطا، کرم، بخشش تعریف شده است. بذل مالی است که در طلاق خلع و مبارات زن به مرد می بخشد و طلاق می گیرد. بذل را فدیه هم می گویند. بذل مهریه صرفا در ارتباط با طلاق خلع و مبارات و در مواد 1145 و 1146 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و مستنبط از مواد فوق، در طلاق خلع زن در مدت عده حق رجوع به ما بذل (مهریه) و مرد حق رجوع به زوجه را دارد.

پس زن حق دارد به مهریه رجوع کند که در نتیجه حق رجوع به زوجه برای شوهر ایجاد می گردد و در اثر رجوع زن به مهریه، مالکیت شوهر بر مهریه از بین می رود و دوباره زن مالک آن می شود. پس در طلاق خلع و مبارات امکان رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد.

مطالبه مهریه از زوج خارج از کشور

گرفتن مهریه در صورت خارج بودن مرد نیز ممکن است، یعنی در صورتی که زوج از کشور مهاجرت کرده باشد و در نقطه دیگری از جهان ساکن شده باشد، زن می‌تواند مهریه خودش را اجرا گذاشته و مراتب آن را از طریق سفارت‌های خارج از ایران به فرد اطلاع دهد.

در صورت پرداخت نکردن مهریه توسط زوج و بی‌توجهی به این موضوع، مبلغ مهریه از طریق راه‌های قانونی از مرد گرفته خواهد شد. چون مهریه به عنوان بدهی و دیون فرد شناخته می‌شود و به محض اجرای آن باید پرداخت شود.

وکیل دریافت مهریه از خارج از کشور ایران

همان‌ طور که برای طلاق توافقی بهتر است که وکیل طلاق توافقی در جریان پرونده باشد و به زوجین کمک کند تا سریع‌تر به نتیجه برسند، در صورتی که موضوع اجرا گذاشتن مهریه و دریافت حکم جلب مهریه مطرح باشد، یا زوجه بخواهد از زوج در خارج از کشور مهریه خودش را دریافت کند، لازم است که زن با وکیل متخصص اجرا گذاشتن و دریافت مهریه خارج از کشور مشورت کند.

وکلای حقوقی متخصص دریافت مهریه خارج از کشور می‌توانند در تمام جلسات دادگاه به جای فرد حاضر شوند و مراحل طلاق را بدون مشکل و در کمترین زمان به سرانجام برسانند.

بخشش مهریه در خارج از کشور

اگر در یکی از کشورهای خارجی زندگی می‌کنید و قصد دارید از همسرتان جدا شوید، به ۲ صورت باید طلاق خود را ثبت کنید. در واقع باید هم طلاقی براساس قوانین طلاق کشوری که در آن ساکن هستید به ثبت برسانید و هم باید طلاق ایرانی خود را براساس قوانین کشورمان ثبت کنید.
اما زمانی که شما خارج از ایران هستید چطور می‌توانید طلاق ایرانی خود را به مرحله اجرا درآورید؟ برای ثبت طلاق ایرانی خود باید سر موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند به توافق برسید و بعد برای طلاق اقدام کنید. جهت اقدام برای طلاق توافقی باید به یک وکیل طلاق در ایران از طریق سامانه میخک یا سامانه ثنا وکالت دهید.

اما اگر قصد طلاق ندارید و صرفا می‌خواهید مهریه خود را ببخشید، باید از طریق سامانه میخک به وکیل در ایران وکالت دهید. تا وکیل بدون نیاز به حضور شما در دفتر ثبت اسناد رسمی حضور پیدا کند و برای بخشش مهریه اقدام کند.

بخشش مهریه در خارج از کشور

پشیمانی از بخشیدن مهریه

در صورتی که زوجه سند بذل مهریه را امضا کند چه به صورت رسمی و چه به صورتی غیر رسمی، در هر صورت نمی‌تواند بذل خود را پس بگیرد. البته بعضی از دادگاه‌ها رجوع از بخشش مهریه را ممکن می‌دانند. آنها معتقدند اگر سند رسمی برای بخشش مهریه وجود نداشته باشد می‌توان از بخشش مهریه رجوع کرد.

اما به طور کلی اگر زوجه مهریه خود را به عنوان هدیه به همسرش ببخشد به هیچ‌ وجه نمی‌تواند این سند را فسخ کند. در واقع با سند حاضر شوهر از دینی که به گردن داشته، آزاد می‌شود. البته تمامی دادگاه‌ها در مورد رجوع و فسخ بخشش مهریه اتفاق نظر ندارند.

در بیشتر قوانین دولت و کشور ما ذکر شده است: زمانی که فردی حقی را ببخشد، نمی‌تواند از بخشش خود صرف‌ نظر کند بنابراین بخشش مهریه نیز جزء همین موضوع خواهد بود. اما همان‌ طور که گفتیم بعضی از دادگاه‌ها حق و دین مهریه را جدای از سایر حقوق می‌دانند. در نتیجه می‌گویند بخشش از مهریه قابل رجوع و فسخ است.

شاید برایتان سوال شود چطور می‌توان از بخشش مهریه رجوع کرد. برای این کار می‌توانید به دفترخانه اسناد رسمی بروید و پشیمانی خود را اعلام کنید. سپس دفترخانه سندی برای رجوع از بخشش مهریه برای شما صادر می‌کند. ناگفته نماند این بستگی به متن بخشش مهریه شما دارد.

اگر در متن بخشش مهریه شما از کلمه ابرا یا بذل بلارجوع استفاده شده باشد دیگر امکان رجوع به مهریه خود را ندارید.

متن بخشیدن مهریه در قبال حق طلاق 

متن بخشش مهریه بدون بازگشت، می تواند درقالب ابراء و یا اقرار به دریافت مهریه، نوشته شود که نحوه تنظیم آن، به صورت دستنویس بر روی برگه عادی و یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است.

همچنین، این متن، بسته به شرایط زوجین، می تواند به صورت مطلق یا مشروط و با استفاده از نمونه متن های آماده ، نوشته و تنظیم گردد. 

متن بخشش مهریه به صورت دست نوشته و سند عادی 

از طریق تنظیم یک نمونه متن بخشش مهریه توسط خود زوجین و بر روی یک سند عادی و یا دستنویس نیز امکان پذیر است. به عبارت دیگر، تنظیم متن بخشش مهریه به صورت دستنویس و یا سند عادی ، خللی به اعتبار آن، وارد نکرده وهمچنان، این بخشش مهریه، معتبر و بدون بازگشت محسوب می شود. 

باید درنظر داشت که اسناد عادی را بر خلاف اسناد رسمی، می توان مورد انکار و تردید قرار داد که در صورت بروز اختلاف در مورد این نوع سند، دادگاه، اصالت آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نمونه متن بخشش مهریه به صورت دست نوشته یا سند عادی 

اینجانب ………………..، فرزند …………………………..، به شماره شناسنامه …………………………، صادره از …………………….، دارای شماره ملی ……………………………، با طیب خاطر و رضایت کامل ، اقرار می نمایم که از تمامی مهریه خود که به موجب عقد نکاح مندرج در سند ازدواج به شماره …………………. ، عبارت از ……………………. وجه نقد / سکه بهار آزادی می باشد، به میزان …………………………………، را به شوهرم آقای …………………………….، فرزند ………………………….. به شماره شناسنامه …………………………..، صادره از ……………………………. ، دارای شماره ملی ………………………، بذل و بخشش نموده و پرداخت مقدار……………………. از آن، کما فی السابق، بر عهده همسر می باشد که زوج نیز، قبول بذل نمودند.

نمونه متن بخشش مهریه بدون بازگشت 

اینجانب ………………..، فرزند …………………………..، به شماره شناسنامه …………………………، صادره از …………………….، دارای شماره ملی ……………………………، با طیب خاطر و رضایت کامل، اقرار می نمایم که به موجب این سند، تمامی مهریه مندرج در سند نکاح به شماره …………………… را به زوج، جناب آقای ……………………….. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………….. و شماره ملی ……………………… صادره از …………………، بذل و بخشش نموده و زوج نیز ، قبول بذل نمودند. در ضمن، اینجانب، هیچگونه حق و ادعایی نسبت به موارد مذکور، نداشته و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص، در آینده، از خود سلب و ساقط می نمایم.

نمونه متن بخشش مهریه از طریق ابراء

اینجانب ………………..، فرزند …………………………..، به شماره شناسنامه ………………………… ، صادره از ……………………. ، دارای شماره ملی ……………………………، با طیب خاطر و رضایت کامل، اقرار می نمایم که به موجب این سند، تمامی مهریه مندرج در سند نکاح به شماره …………………… را به زوج، جناب آقای ……………………….. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………….. و شماره ملی ……………………… صادره از …………………، ابراء نموده و ذمه زوج از پرداخت آن، بری گردیده است. در ضمن، اینجانب، هیچگونه حق و ادعایی نسبت به موارد مذکور، نداشته و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص، در آینده، از خود سلب و ساقط می نمایم.

نمونه متن بخشش مهریه مشروط 

اینجانب ………………..، فرزند …………………………..، به شماره شناسنامه …………………………، صادره از …………………….، دارای شماره ملی …………………………… ، اقرار می نمایم که به موجب این سند، تمامی مهریه مندرج در سند نکاح به شماره …………………… را در ازای به دست آوردن حضانت فرزند مشترک دختر / پسر به نام …………………، به زوج، جناب آقای ……………………….. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………….. و شماره ملی ……………………… صادره از …………………، بذل و بخشش نموده و زوج نیز، این بذل را قبول نمود. در ضمن، زوجین، دیگر هیچگونه حق و ادعایی نسبت به موارد مذکور، نداشته و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص، در آینده، از خود سلب و ساقط می نمایند.

شرایط بخشیدن مهریه بدون اجازه پدر 

بهتر است بدانید که خانم برای بخشیدن مهریه به صورت قانونی نیاز به هیچ شاهدی ندارد. ولی به صورت عرفی باید در زمانی قصد بخشش مهریه را دارد به همراه پدر و یا برادرش به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه و سند بخشش مهریه را امضا کند.

از این جهت که ممکن است خانم از سر احساسات زود گذر مهریه خود را ببخشد پس برای بخشیدن مهریه اجازه پدر لازم است.

موارد زیادی پیش آمده که خانم بدون اجازه پدر به دفتر ثبت اسناد مراجعه و مهریه خود را بخشیده و بعد از انجام این کار، پدر خانم به دفترخانه مراجعه و مشکلاتی پیش آورده.

مراحل بخشیدن مهریه پیش از طلاق

بخشیدن مهریه روند طولانی ندارد. کافی است زن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و اعلام نماید قصد دارد مهریه خود را ببخشد. مطلب مهم این است که زن برای بذل مهریه خود نیاز نیست که به دادگاه مراجعه کند.

در صورتی که زن بخواهد به همسر خود لطف کند و مهریه‌اش را ببخشد، باید سند صادر یا تنظیم‌ شده را امضا و اثر انگشت بزند. به خاطر داشته باشید روند اصلی بخشش مهریه توسط زن به شرح زیر خواهد بود:

 • زن با در دست داشتن شناسنامه و گواهی ازدواج خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند.
 • سپس حق مالی یا شرطی که از همسرش خواسته را دریافت می‌کند. برای مثال همسرش به او حق طلاق را می‌دهد.
 • بعد از تنظیم سند رسمی (بر اساس توافقات زوجین) و اجازه رسمی پدر خانم، مهریه بخشیده می‌شود.
مدارک لازم برای بخشیدن مهریه

برای بذل مهریه باید مدارک خاصی را جمع‌ آوری کنید. در واقع برای بخشیدن این حق زن نیاز ندارد که به دادگاه مراجعه کند. برای سند رسمی باید به دفترخانه مراجعه کنند. در این صورت سند بذل مهریه در برگه‌ای معتبر و زیر نظر اسناد رسمی ثبت می‌شود.

به خاطر داشته باشید برای سند رسمی باید افراد مدارک خود را به همراه داشته باشند. در صورت بذل، زن باید در سلامت کامل روحی و روانی به سر ببرد اما در صورتی که قصد دارید در دفترخانه مهریه خود را ببخشید باید چندین مدرک را با خود به دفترخانه ببرید. در ادامه این مدارک را نام می‌بریم:

 • اصل کارت ملی.
 • اصل شناسنامه.
 • عقد نامه ازدواج.
 • سند اذن پدر نیز برای بذل مهریه لازم است.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *