اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار

اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار

اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار

در این مقاله آشنا میشوید با: اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار، گواهی حصر وراثت، مشخصات درخواست گواهی حصر وراثت، چگونگی اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار (غیر ورثه)، مراحل انحصار وراثت توسط طلبکار متوفی، مدارک لازم برای حصر وراثت توسط ذینفع، نحوه توقیف سهم الارث بدهکار بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی، آیا ورثه باید بدهی های متوفی را بپردازند؟ تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

گواهی حصر وراثت

هر یک از وراث متوفی می توانند مستقیما از طریق دادگاه گواهی رسمی حصر وراثت متوفی را دریافت نمایند. در واقع یکی از راه های اثبات خویشاوندی در دادگاه، صدور گواهی رسمی انحصار وراثت از محاکم است. همچنین گواهی حصر وراثت در تمامی موارد و نسبت به کلیه افراد لازم الاتباع است.

مطابق با قوانین موضوعه ایران، مرجع صالح جهت اخذ گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی می باشد. در صورتی که محل اقامت متوفی در خارج از کشور باشد، شورای حل اختلاف شهر تهران، مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی انحصار وراثت می باشد.

اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار

مشخصات درخواست گواهی حصر وراثت

 • درخواست باید کتبی باشد.
 • درج نام و مشخصات درخواست کننده و نسبت او با متوفی قید گردد.
 • نام ورثه و اقامتگاه آن ها قید گردد.
 • درخواست گواهی انحصار وراثت نیاز به فرم خاصی ندارد و می توان آن را در برگه های عادی نیز نوشت.
 • اگر درخواست کننده از وراث متوفی باشد، باید نسبت مابین خود و متوفی را حتما ذکر نماید.

ماده ٣٦٠ قانون امور حسبی بیان می دارد:

در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست ‌نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آن ها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید. شما می توانید با وکیل ارث مشاوره حقوقی داشته باشید.

چگونگی اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار (غیر ورثه)

انحصار وراثت ذینفع در مواردی مطرح می‌شود که شخصی غیر از وراث از ماترک متوفی ادعای، سهم خواهی کند. پس از فوت متوفی ماترک وی مطابق قانون بین ورثه تقسیم می‌گردد. اما به جز ورثه، اشخاص ذینفع نظیر طلبکار و وصی نیز می‌توانند درخواست حصر وراثت کنند.

شخص طلبکار برای وصول طلب خود از ماترک متوفی سهم خواهی می‌کند.

وصی نیز شخصی است که به موجب وصیت‌نامه متوفی مامور به انجام وصیت است و احتمالا لازم است به ماترک دسترسی داشته باشد. ذینفعان با ارائه مدارک می‌توانند دادخواست خود را به شورای حل اختلاف ارائه کنند. به عنوان مثال طلبکار باید اسناد طلب، و وصی باید وصیت‌نامه متوفی را ارائه کند.

مراحل انحصار وراثت توسط طلبکار متوفی

در ابتدا شخص ذینفع باید برای دریافت استشهادیه محضری اقدام کند. استشهادیه محضری فرمی است که در آن 3 نفر شاهد، نام و تعداد وراث را در دفتر اسناد رسمی تایید نموده و امضا می‌کنند. برای این منظور، شخص ذینفع باید فرم استشهادیه محضری را با امضای 3 شاهد تکمیل نموده و سردفتر آن را گواهی نماید.

در مرحله بعد، متقاضی باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید. ذینفع در دفتر الکترونیک خدمات قضایی با ارائه مدارک لازم، فرم دادخواست صدور گواهی حصر وراثت را تکمیل می‌کند. با انجام این مراحل، صدور گواهی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

به طور معمول یکی از مدارک لازم برای حصر وراثت شناسنامه و کارت ملی ورثه است. اما با توجه به این که وراث همکاری نمی‌کنند، شخص ذی نفع باید از شورای حل اختلاف بخواهد که خود شورا هویت وراث را از سازمان ثبت احوال استعلام بگیرد. پس از بررسی استعلام، شورای حل اختلاف آگهی حصر وراثت متوفی را در روزنامه منتشر می‌کند.

این آگهی به این دلیل انجام می‌شود که اگر شخص ذینفع دیگری وجود دارد مراجعه نموده و ادعای خود را ثبت نماید. شورای حل اختلاف به مدت یک ماه از انتشار آگهی فرصت می‌دهد. در نهایت چنان چه نقص یا مشکلی در پرونده وجود نداشته باشد، گواهی صادر می‌شود.

مدارک لازم برای حصر وراثت توسط ذینفع

در مواردی که ورثه به هر دلیل همکاری لازم را با طلبکار یا وصی نداشته باشند، افراد مذکور می‌توانند با ارائه مدارک زیر به عنوان ذینفع درخواست صدور گواهی حصر وراثت نمایند. لیست این مدارک به شرح زیر می‌باشد:

 • اصل و کپی مدارک شناسایی متقاضی (وصی یا طلبکار) از قبیل کارت ملی و شناسنامه.
 • استشهادیه محضری.
 • اصل وصیت‌نامه (برای وصی).
 • اسناد و مدارک ثابت کننده طلب از قبیل چک، سفته، قرارداد، قولنامه و… (برای طلبکار).
 • درخواست استعلام شناسنامه وراث از ثبت احوال.
 • توقیف سهم الارث بدهکار قبل از صدور گواهی حصر وراثت.

اگرچه حق توقیف از سوی قانون گذار برای شخص بدهکار، در نظر گرفته شده است، اما دائن نمی‌تواند قبل از دریافت گواهی انحصار وراثت، برای توقیف سهم الارث محکوم علیه اقدام کند. البته طلبکار نیز به عنوان شخصی که از تقسیم اموال سهم می‌برد، می‌تواند درخواست صدور گواهی مربوطه را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح کند. بنابراین حتی اگر وراث، حاضر نباشند برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند، شخص طلبکار می‌توانند دادخواست مربوط به این گواهی را تنظیم و به ثبت برساند.

اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار

نحوه توقیف سهم الارث بدهکار بعد از صدور گواهی انحصار وراثت

در این قسمت از نوشتار، به بررسی نحوه توقیف سهم الارث بدهکار، می‌پردازیم. پس از صدور گواهی فوق الذکر توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی، بدیهی است که شخص طلبکار می‌تواند اموال مورث را به دادگاه معرفی کند.

در این صورت، دادگاه، مراتب را بررسی می‌کند و در نتیجه دستور توقیف سهم الارث شخص بدهکار را صادر خواهد کرد.

تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی

ورثه متوفی بدهکار: گاهی اتفاق می افتد که افرادی ادعا می کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آنها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای بازماندگان ایجاد کند. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می رسد.

هنگامی که فردی از دنیا میرود، باید دیون و بدهی وی از ماترک او (دارایی زمان فوت متوفی که به سبب فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارت دیگر، ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه متوفی بدهکار قانونی او منتقل می شود و حقوق طلبکاران متوفی بر ترکه تعلق می گیرد.

وقتی فردی فوت می کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و باید فورا پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)، باید فورا پرداخت شوند. شما می توانید با وکیل ارث مشاوره حقوقی داشته باشید.

در صورت تعدد وراث، رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود. در این صورت، وارثی که ترکه را رد می کند، این امر را باید کتبا یا شفاها در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث، به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه است.

آیا ورثه باید بدهی های متوفی را بپردازند؟

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیستند بلکه بدهی های او از ترکه اش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم می شود.

اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد، ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایت پرداخت بدهی های او را نکرده است. بدهی های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود.

این بدهی ها شامل هزینه کفن و دفن، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است. این ها نیز باید به ترتیب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود.

در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.

ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.

دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.

به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *